รวมรายชื่อกองทุนหุ้นเวียดนาม ทุก บลจ. ปี 2566

รวมกองทุนหุ้นเวียดนาม

รวมรายชื่อกองทุนหุ้นเวียดนาม ทุก บลจ. ปี 2566

      รวมรายชื่อกองทุนทุกชนิดที่มีการลงทุนในประเทศเวียดนามทั้งหมดทุก บลจ. ที่มีอยู่ในประเทศไทย

รวมรายชื่อกองทุนหุ้นเวียดนามปี 2566

กองทุนเวียดนาม บลจ.กรุงไทย (KTAM)

 • KT-VIETNAM-A กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
 • KT-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม

กองทุนเวียดนาม บลจ.กรุงศรี (krungsriasset)

 • KFVIET-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า
 • KFVIET-I กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน
 • KFVIETRMF กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • KFVIETSSF กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม

กองทุนเวียดนาม บลจ.กสิกร (KAsset)

 • K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
 • KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
 • K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม

กองทุนเวียดนาม บลจ.เกียรตินาคิน (KKPAM)

 • KKP VGF-UI กองทุนเปิดเคเคพี เวียดนาม หุ้นเติบโต

กองทุนเวียดนาม บลจ.บัวหลวง (BBLAM)

 • B-VIETNAM กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม
 • B-VIETNAMRMF กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเวียดนาม บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCB)

 • SCBVIET(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า)
 • SCBVIET(E) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
 • SCBRMVIET(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • SCBVIET(SSF) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดเพื่อการออม)

กองทุนเวียดนาม บลจ.พรินซิเพิล (PRINCIPAL)

 • PRINCIPAL VTOPP-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้
 • PRINCIPAL VNEQ-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้
 • PRINCIPAL VNEQ-I กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
 • PRINCIPAL VNTG7M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1

กองทุนเวียดนาม บลจ.ยูโอบี (UOBAM)

 • UVO กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์

กองทุนเวียดนาม บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Fund)

 • LHVN-A กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม ชนิดสะสมมูลค่า
 • LHVN-D กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม ชนิดจ่ายเงินปันผล
 • LHVN-E  กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

กองทุนเวียดนาม บลจ.วรรณ (ONE)

 • ONE-VIETNAM-RA กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล
 • ONE-VIETNAMRMF-A กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเวียดนาม บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC)

 • MVIET กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้

กองทุนเวียดนาม บลจ.แอสเซท พลัส (ASSET PLUS)

 • ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

กองทุนเวียดนาม บลจ.ดาโอ (DAOL)

 • DAOL-VIETGROWTH กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรท

กองทุนเวียดนาม บลจ.ทิสโก้ (Tisco)

 • TVIETNAM กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้
#กองทุนเวียดนาม / #กองทุนหุ้นเวียดนาม / #รวมกองทุนหุ้นเวียดนาม

ความคิดเห็น