สรุปกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจในตลาดหุ้นไทย

 

สรุปหมวดอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจในตลาดหุ้นไทย

สรุปหมวดอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจในตลาดหุ้นไทย

      ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยจะประกอบไปด้วยบริษัทต่างๆมากมายหลายลักษณะ  สามารถจัดจำแนกออกเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 28 หมวดธุรกิจได้ดังนี้

สรุปกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (.CONSUMP

      เป็นบริษัทที่ผลิตข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปโดยในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะแบ่งย่อยออกเป็น 3 หมวดธุรกิจ คือ 

 1. หมวดแฟชั่น(FASHION)
 2. หมวดของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน(HOME)
 3. หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์(PERSON)
รายชื่อหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง(.PROPCON)

     ภายในกลุ่มบริษัทนี้จะมีตั้งแต่บริษัทที่อยู่ในตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้อีกด้วย โดยสามารถแบ่งเป็นหวมดธุรกิจได้ 4 หมวดธุรกิจ คือ 

 1. วัสดุก่อสร้าง(CONMAT)
 2. บริการรับเหมาก่อสร้าง(CONS)
 3. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์(PROP) 
 4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน(PF&REITs)
รายชื่อหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง(.PROPCON)

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร(.AGRO)

      จะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอาหารและการทำการเกษตรทั้งหมด แบ่งออกเป็น 2 หมวดธุรกิจดังนี้

 1. ธุรกิจการเกษตร(AGRI)
 2. อาหารและเครื่องดื่ม(FOOD)
รายชื่อหุ้นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี(.TECH)

       จะประกอบไปด้วยกลุ่มบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และทางด้วยการสื่อสารโทรคมนาคม แบ่งออกเป็น 2 หมวดธุรกิจดังนี้

 1. หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)
 2. หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)
รายชื่อหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม(.INDUS)

     จะประกอบไปด้วยบริษัทที่ผลิตสินค้าในระดับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด แบ่งออกเป็น 6 หมวดธุรกิจดังนี้

 1. หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)
 2. หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)
 3. หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)
 4. หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ (STEEL)
 5. หมวดยานยนต์ (AUTO)
 6. หมวดบรรจุภัณฑ์ (PKG)
รายชื่อหุ้นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ(.SERVICE )

     จะประกอบไปด้วยกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจการบริการทั้งในด้วยการแพทย์ การท่องเที่ยว และการขนส่งทั้งหมด แบ่งออกเป็น 6 หมวดธุรกิจดังนี้

 1. หมวดพาณิชย์ (COMM)
 2. หมวดการแพทย์ (HELTH)
 3. หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)
 4. หมวดบริการเฉพาะกิจ (PROF)
 5. หมวดขนส่งและโลจิสติกส์(TRANS)
 6. หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ(TOURISM)

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน(.FINCIAL)

     จะประกอบไปด้วยบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 หมวดธุรกิจดังนี้

 1. หมวดธนาคาร (BANK)
 2. หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)
 3. หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)
รายชื่อหุ้นกลุ่มธุรกิจการเงิน

กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร(.RESOURC)

      จะประกอบไปด้วยบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจะหาทรัพยากรพื้นฐานหลักๆ แบ่งออกเป็น 2 หมวดธุรกิจดังนี้

 1. หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)
 2. หมวดเหมืองแร่ (MINE)
รายชื่อหุ้นกลุ่มทรัพยากร

ความคิดเห็น

 1. ขาดภาพกลุ่มอุตสาหกรรม “บริการ” นะครับ

  ตอบลบ
 2. อยากได้ด้วยอะครับ

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น