สรุปคำสั่งซื้อขายหุ้น Limit, ATO, ATC, MP, MP-MKT และ MP-MTL คืออะไร

สรุปคำสั่งซื้อขายหุ้น

สรุปคำสั่งซื้อขายหุ้น Limit, ATO, ATC, MP, MP-MKT และ MP-MTL คืออะไร

       คำสั่งซื้อขายหุ้นเป็นคำสั่งที่มีไว้เพื่อกำหนดเงื่อนไขของการซื้อขายหุ้นในรูปแบบต่างๆโดยคำสั่งซื้อขายที่มีให้เห็นทั่วไปจะมีทั้งหมดดังนี้

  1. Limit
  2. ATO (At the open)
  3. ATC (At the close)
  4. MP (Special Market Order)
  5. MP-MKT (Market Order)
  6. MP-MTL (Market to Limit Order)
สรุปคำสั่งซื้อขายหุ้น Limit, ATO, ATC, MP, MP-MKT และ MP-MTL
Limit คืออะไร

คำสั่งซื้อขายหุ้น Limit

        Limit คือ คำสั่งซื้อขายหุ้นขายแบบระบุราคาเฉพาะเจาะจงว่าต้องการซื้อขายหุ้นที่ราคาเท่าไร หากไม่ได้ในราคาที่เราระบุไว้ระบบก็จะไม่ทำการซื้อขายให้

        โดยการที่เราจะใช่คำสั่ง Limit นี้เราจะต้องระบุ "จำนวนหุ้น" และ "ราคา" ก่อนส่งคำสั่งทุกครั้ง 

_________________________

ATO คืออะไร

คำสั่งซื้อขายหุ้น ATO

       ATO คือ At the open เป็นคำสั่งซื้อขายที่จะซื้อขายหุ้นในจำนวนที่เรากำหนดไว้ ณ ราคาที่ตลาดเปิด โดยไม่สนใจว่าราคาจะเป็นเท่าไร

พูดง่ายๆก็คือ "ซื้อขายหุ้นในจำนวนที่ระบุไว้ที่ราคาตอนตลาดเปิด โดยไม่สนใจว่าจะได้ที่ราคาเท่าไร"

เราจะตั้งส่งคำสั่ง ATO ได้ในช่วงก่อนตลาดเปิด Pre-open ทั้งภาคเช้า (ก่อน 09.30 น.) และภาคบ่าย (ก่อน 14.00 น.) 

________________________ 

ATC คืออะไร

คำสั่งซื้อขายหุ้น ATC

      ATC คือ At the close เป็นคำสั่งซื้อขายที่จะซื้อขายหุ้นในจำนวนที่เรากำหนดไว้ ณ ราคาที่ตลาดปิด โดยไม่สนใจว่าราคาจะเป็นเท่าไร

พูดง่ายๆก็คือ "ซื้อขายหุ้นในจำนวนที่ระบุไว้ที่ราคาตอนตลาดปิด โดยไม่สนใจว่าจะได้ที่ราคาเท่าไร"

เราจะตั้งส่งคำสั่ง ATC ได้ในช่วงก่อนช่วงตลาดปิด Pre-close (ก่อน 16.30 น.) 

________________________ 

  • หากคำสั่ง ATO หรือ ATC ของเราไม่ได้รับการจับคู่ตามจำนวนที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งจำนวนที่เหลือให้ทั้งหมด
  • การเรียงลำดับของคำสั่ง ATO, ATC ในระบบคำนวนหาราคาเปิดและปิด จะถูกเรียงอยู่ในลำดับก่อนคำสั่งประเภทระบุราคา (Limit)
________________________ 

MP คืออะไร

คำสั่งซื้อขายหุ้น MP

    MP คือ Special Market Order เป็นคำสั่งซื้อขายทันที ณ ราคาตลาดที่ดีที่สุดในตอนนั้น หากได้จำนวนไม่ครบตามที่ระบุ  ระบบจะจัดจำนวนที่เหลือเป็นการเสนอซื้อที่ราคาสูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย หรือ เสนอขายที่ราคาต่ำกว่าราคาซื้อขายสุดท้าย หนึ่งช่วงราคา

     โดยระบบจะถือว่าคำสั่ง MP เป็นการเสนอซื้อที่ราคาเสนอขายต่ำสุด หรือ เสนอขายที่ราคาเสนอซื้อสูงสุด

     หากไม่มีคำสั่งซื้อขายด้านตรงข้ามรอจับคู่อยู่ เราจะไม่สามารถส่งคำสั่ง MP เข้าไปในระบบได้

     *สามารถส่งคำสั่งได้เฉพาะช่วงเวลาเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น*

________________________ 

MP-MKT คืออะไร

คำสั่งซื้อขายหุ้น MP-MKT

    MP-MKT คือ Market Order เป็นคำสั่งซื้อขายทันที ณ ราคาตลาดที่ดีที่สุดในตอนนั้น หากได้จำนวนไม่ครบตามที่ระบุ ระบบจะยกเลิกจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

    โดยระบบจะถือว่าคำสั่ง MP-MKT เป็นการเสนอซื้อที่ราคาเสนอขายต่ำสุด หรือ เสนอขายที่ราคาเสนอซื้อสูงสุด

     หากไม่มีคำสั่งซื้อขายด้านตรงข้ามรอจับคู่อยู่ เราจะไม่สามารถส่งคำสั่ง MP-MKT เข้าไปในระบบได้

     *สามารถส่งคำสั่งได้เฉพาะช่วงเวลาเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น*

________________________ 

MP-MTL คืออะไร

คำสั่งซื้อขายหุ้น MP-MTL

    MP-MTL คือ Market to Limit Order เป็นคำสั่งซื้อขายทันที ณ ราคาตลาดที่ดีที่สุดในตอนนั้นเพียงลำดับราคาเดียว หากได้จำนวนไม่ครบตามที่ระบุ ระบบจะจัดจำนวนที่เหลือเป็นการเสนอซื้อที่ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย หรือ เสนอขายที่ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย

    โดยระบบจะถือว่าคำสั่ง MP-MTL เป็นการเสนอซื้อที่ราคาเสนอขายต่ำสุด หรือ เสนอขายที่ราคาเสนอซื้อสูงสุดเพียงลำดับราคาเดียว

     หากไม่มีคำสั่งซื้อขายด้านตรงข้ามรอจับคู่อยู่ เราจะไม่สามารถส่งคำสั่ง MP-MTL เข้าไปในระบบได้

     *สามารถส่งคำสั่งได้เฉพาะช่วงเวลาเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น*

________________________ 

=================

www.blogtradehoon.com

ผู้เขียน : Nickel_Bell

Facebook page : Blog Trade hoon

Blockdit page : Blog Trade hoon

=================

ความคิดเห็น