เจาะหุ้นตื้น : AMATAV บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)

AMATAV บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้น : AMATAV

ชื่อบริษัท : บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่

  1. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น  36.64 %
  2. AMATA ASIA LIMITED จำนวนหุ้น 36.21 %
  3. นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์ จำนวนหุ้น  3.04 %

กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทำธุรกิจอะไร 

  • ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลักคือ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
  • รายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้เช่าที่ดินระยะยาวในเขตอุตสาหกรรม การให้เช่าโรงงานสำเร็จรูป การให้เช่าอาคารสำนักงาน และการให้บริการสาธารณูปโภค
  • มีพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรจากเวียดนามทั้งหมด 4375 ไร่

ผลประกอบการย้อนหลัง

ผลประกอบการย้อนหลัง AMATAV บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)

นโยบายเงินปันผล : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ความคิดเห็น