เจาะหุ้นตื้น : AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

เจาะหุ้นตื้น : AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้น : AMATA

ชื่อบริษัท : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่

  1. นาย วิกรม กรมดิษฐ์ จำนวนหุ้น  24.40 %
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวนหุ้น 7.93 %
  3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED จำนวนหุ้น 4.15 %
  4. บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนหุ้น 2.34 %

กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทำธุรกิจอะไร

  • ทำธุรกิจพัฒนาที่ดินนิคมอุตสาหกรรม โดยพัฒนา "โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี" ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายในนิคมจะแบ่งเป็น 4 เขต คือ พื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป, พื้นที่เขตปลอดอากร, พื้นที่เขตพาณิชยกรรม พื้นที่ส่วนกลางและระบบสาธารณูปโภค
  • ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ "โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง"
  • ทำธุรกิจขายน้ำดิบ น้ำประปา และบริการบำบัดน้ำเสีย ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และระยอง
  • ทำธุรกิจให้บริการในนิคม ได้แก่ การจัดการขยะภาคอุตสาหกรรม อาคารโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า การขนส่งและกระจายสินค้า โรงพยาบาล สถานศึกษาและอื่นๆ

ผลประกอบการย้อนหลัง

ผลประกอบการย้อนหลัง AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

นโยบายเงินปันผล : ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ความคิดเห็น