เจาะหุ้นตื้น : AMANAH บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

AMANAH บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้น : AMANAH

ชื่อบริษัท : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่

  1. ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย จำนวนหุ้น  48.59 %
  2. นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา จำนวนหุ้น 4.99 %
  3. นาย สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ จำนวนหุ้น  1.73 %

กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์

ทำธุรกิจอะไร 

  • มีผู้ถือหุ้นหลักคือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 49
  • ทำธุรกิจให้บริการสินเชื่อเข่าซื้อรถยนต์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้น
  • ทำธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงคลัง (สินค้าส่วนใหญเป็นรถยนต์)
  • ให้บริการต่ออายุประกันภัยรถยนต์และงานด้านทะเบียนรถยนต์

ผลประกอบการย้อนหลัง

ผลประกอบการย้อนหลัง AMANAH บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นโยบายเงินปันผล : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ความคิดเห็น