เจาะหุ้นตื้น : ALUCON บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ALUCON บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้น : ALUCON

ชื่อบริษัท : บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่

  1. TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD. จำนวนหุ้น  53.45 %
  2. บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด จำนวนหุ้น 18.20 %
  3. นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์ จำนวนหุ้น  4.30 %

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์

ทำธุรกิจอะไร 

  • ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมขึ้นรูป เช่น กระป๋องอลูมิเนียม ขวดอลูมิเนียม หลอดปากาเคมี เป็นต้น นอกจากนี้ยังผลิตเหรียญอลูมิเนียมเพื่อใช้ในการผลิตภาชนบรรจุภัณฑ์อื่นๆอีกด้วย

ผลประกอบการย้อนหลัง

ผลประกอบการย้อนหลัง ALUCON บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

นโยบายเงินปันผล : ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน นโยบายเงินปันผล 50-70 เปอร์เซนต์ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

ความคิดเห็น