เจาะหุ้นตื้น : DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เจาะหุ้นตื้น : DELTA  บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้น : DELTA

ชื่อบริษัท : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่

  1. DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD. จำนวนหุ้น  42.85 %
  2. DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED จำนวนหุ้น 15.39 %
  3. CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES จำนวนหุ้น 13.86 %

กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี

หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ทำธุรกิจอะไร 

           ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานในประเทศไทย 2 แห่งตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีโรงงานในต่างประเทศ ได้แก่ประเทศอินเดีย  สโลวาเกีย  และเมียนมา โดยได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม

  1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายสำหรับคอมพิวเตอร์  และระบบเครือข่าย  เพาเวอร์ซัพพลายที่มีการออกแบบเฉพาะ  เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้
  2. กลุ่มผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ (Automation) ได้แก่ อุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ระบบจักรกลอัตโนมัติ ระบบโรงงานอัจฉริยะ เซ็นเซอร์อัจฉริยะ ต่างๆ
  3. กลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  สำหรับเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล และ ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน เครื่องชาร์จสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

ผลประกอบการย้อนหลัง

ผลประกอบการย้อนหลัง ปี 2560-2562 Delta

นโยบายเงินปันผล : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของผลกำไรสุทธิ

ความคิดเห็น