หุ้น คืออะไร / สรุปครบ อ่านจบ เข้าใจ /

หุ้นคืออะไร

หุ้น คืออะไร 

 • หุ้น (Stock) คือ ตราสารทุนที่แสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยแบ่งตามจำนวนเงินที่มาลงทุนกับกิจการนั้นๆ
 • หุ้นสามัญ (Common stock) คือ ตราสารทุนที่แสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของกิจการที่ออกโดย "บริษัทมหาชนจำกัด" ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
 • หุ้นบุริมสิทธิ (preferred stock) คือ ตราสารทุนที่แสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของกิจการที่คล้ายกับหุ้นสามัญ แต่จะไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
หุ้นมี 2 ประเภท คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น (Stock)

          คือ ตราสารทุนแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจหนึ่ง หรือพูดง่ายๆก็คือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของกิจการนั่นเอง โดยเจ้าของกิจการจะออกตราสารดังกล่าวขึ้นมาใช้ในการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นๆต่อไป พูดง่ายๆก็คือเจ้าของกิจการเอาสิทธิ์ความเป็นเจ้าของกิจการมาแบ่งขายให้กับผู้ที่สนใจในตลาดหลักทรัพย์เพื่อหาเงินมาใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขว่าจะระดมทุนไปเพื่ออะไร อาจจะระดมทุนไปเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ เพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิม เพื่อแตกธุรกิจใหม่ หรือเพื่อชำระหนี้ เป็นต้น โดยหุ้นที่เจ้าของกิจการออกมาเพื่อระดมทุนนี้มี 2 ประเภท คือ
 1. หุ้นสามัญ 
 2. หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ (Common stock) 

         คือ ตราสารทุนที่แสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของกิจการที่ออกโดย "บริษัทมหาชนจำกัด" ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผู้ที่สนใจซื้อหุ้นของบริษัทเหล่านี้ก็สามารถซื้อได้โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นนั่นเอง ผู้ที่ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของกิจการตามจำนวนการถือครองหุ้น โดยสิทธิ์ที่ได้รับจากการถือหุ้นมีดังนี้
 • ได้รับสิทธิ์ในการออกเสียงลงมติตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีผลกำไร
 • มีโอกาศได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาเมื่อหุ้นที่ถือไว้มีมูลค่าสูงขึ้น
 • มีสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นใหม่เมื่อบริษัทมีการเพิ่มทุนหรือออกใบสำคัญแสดงสิทธิต่างๆให้กับผู้ถือหุ้น
        นอกจากนี้หากบริษัทขาดทุนจนถึงขั้นเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นก็จะต้องรับภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจการตามจำนวนการถือครองหุ้นด้วย

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ (preferred stock)

          คือ ตราสารทุนที่แสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของกิจการที่คล้ายกับหุ้นสามัญ แต่จะมีสิทธิ์อื่นๆที่ต่างจากหุ้นสามัญ ดังนี้
 • ผู้ที่ถือหุ้นบุริมสิทธิจะไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • ผู้ที่ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลที่คงที่
 • หากบริษัทเลิกกิจการและมีการขายทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชี ผู้ที่ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินทุนคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
        โดยปกติแล้วหุ้นบุริมสิทธิจะมีการขายให้กับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงเป็นการภายใน ไม่มีการนำมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ แตกต่างกันอย่างไร

หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ แตกต่างกันอย่างไร

=================

www.blogtradehoon.com

ผู้เขียน : Nickel_Bell

Facebook page : Blog Trade hoon

Blockdit page : Blog Trade hoon

=================


ความคิดเห็น