ตราสารหนี้ ตราสารทุน คืออะไร ต่างกันอย่างไร

ตราสารหนี้ ตราสารทุน คืออะไร

 1. ตราสารหนี้ (Bond) คือ ตราสารทางการเงินที่ผู้ลงทุนจากจะได้รับสถานะเป็น "เจ้าหนี้" ส่วนผู้ที่ออกตราสารนี้ขึ้นมาก็จะมีสถานะเป็น "ลูกหนี้" ผู้ที่ลงทุนในตารสารหนี้จะได้รับ "ดอกเบี้ย" เป็นผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอตามที่กำหนดไว้ใน และจะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุ ตราสารหนี้ที่เราคุ้นเคยกันได้แก่ หุ้นกู้บริษัทเอกชน ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐบาล
 2. ตราสารทุน (Equity Instruments) คือ ตราสารทางการเงินที่กิจการหรือบริษัทออกขึ้นมาขายเพื่อระดมทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสถานะเป็น "เจ้าของกิจการ" ตราสารทุนที่เราคุ้นเคยกันได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน ตราสารแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น เป็นต้น
 3. ตราสารหนี้ ตราสารทุน ต่างกันอย่างไร ตราสารหนี้ ผู้ถือจะมีสถานะเป็น "เจ้าหนี้" ของกิจการหรือบริษัทที่ถือ แต่ตราทุนผู้ถือจะมีสถานะเป็น "เจ้าของกิจการ" ในกิจการหรือบริษัทที่ถือ

ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ (Bond)

           คือตราสารทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่ผู้ที่ลงทุนในตราสารหนี้จะมีสถานะเปรียบเสมือน "เจ้าหนี้" และผู้ที่ออกตราสารหนี้จะมาสถานะเป็น "ลูกหนี้" หลักการก็เหมือนกับการเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ทั่วไปคือ เจ้าหนี้มีหน้าที่คือนำเงินมาให้ลูกหนี้ยืม ส่วนลูกหนี้ก็มีหน้าที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ตรงตามเวลาที่กำหนดและต้องคืนเงินต้นทั้งหมดให้ครบตอนสิ้นอายุของตราสาร
 
หน้าที่ของผู้ออกตราสารหนี้


หน้าที่ของผู้ถือตราสารหนี้

ตราสารหนี้ มีอะไรบ้าง

    ตราสารหนี้ภาครัฐ ซึ่งออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล ได้แก่
 • พันธบัตรรัฐบาล
 • พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ตั๋วเงินคลัง
 • พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ         
 • ฯลฯ
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน ออกโดยบริษัทหรือกิจการที่เป็นของเอกชน ได้แก่
 • หุ้นกู้
 • ตั๋วแลกเงิน
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • บัตรฝากเงินแลกเปลี่ยนมือได้
 • ฯลฯ

ตราสารทุน


ตราสารทุน (Equity Instruments)          

           คือ ตราสารทางการเงินที่กิจการหรือบริษัทออกขึ้นมาขายให้กับประชาชนหรือนักลงทุนที่สนใจเพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ดำเนินธุรกิจต่อไป โดยผู้ที่ถือตราสารทุนจะมีสถานะเป็น "เจ้าของกิจการ" มีส่วนได้ส่วนเสียในผลกำไรและขาดทุนของกิจการตามจำนวนตราสารที่ถือครอง มีโอกาศได้กำไรจากเงินปันผล กำไรจากมูลค่าของตราสารที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการ แต่ก็สามารถขาดทุนจากมูลค่าของตราสารที่ลดลงได้เหมือนกัน โดยตราสารทุนสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้
 • หุ้นสามัญ
 • หุ้นบุริมสิทธิ
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น
 • หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน
 • ตราสารแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น
 • ฯลฯ

ภาพอธิบายระหว่างผู้ออกตราสารทุน กับผู้ถือตราสารทุน

ตราสารหนี้ ตราสารทุน ต่างกันอย่างไร

          ตราสารหนี้ ผู้ถือจะมีสถานะเป็น "เจ้าหนี้" ของกิจการหรือบริษัทที่ถือ แต่ตราทุนผู้ถือจะมีสถานะเป็น "เจ้าของกิจการ" ในกิจการหรือบริษัทที่ถือ ส่วนในเรื่องของผลตอบแทนและความเสี่ยง ตราสารหนี้จะมีความเสี่ยงต่ำ ให้ผลตอบแทนที่น้อยแต่สม่ำเสมอ ส่วนตราสารทุนจะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น มีโอกาศขาดทุนแต่ก็มีโอกาศได้รับกำไรเป็นกอบเป็นกำได้เหมือนกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการการดำเนินของบริษัททั้งสิ้น 


สรุปข้อแตกต่างระหว่าง ตราสารหนี้ ตราสารทุน

   ตราสารหนี้
 • ผู้ถือได้รับสถานะเป็น "เจ้าหนี้" ผู้ออกตราสารเป็น "ลูกหนี้"
 • ได้รับผลตอบแทนในรูปของ "ดอกเบี้ย"
 • ได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุของตราสาร
 • ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนต่ำแต่สม่ำเสมอ

   ตราสารทุน

 • ผู้ถือได้รับสถานะเป็น "เจ้าของกิจการ"
 • ได้รับผลตอบแทนในรูปของ เงินปันผล และส่วนต่างของราคาตราสาร ณ วันที่ขาย ซึ่งมีโอกาศขาดทุนได้เช่นกัน
 • ถ้าอยากได้เงินต้นคืนก็ต้องขายซึ่งอาจจะกำไรหรือขาดทุนก็ได้
 • ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกิจการ
=================

www.blogtradehoon.com

ผู้เขียน : Nickel_Bell

Facebook page : Blog Trade hoon

Blockdit page : Blog Trade hoon

=================


ความคิดเห็น