สรุป SET Index, SET50, SET100, mai Index คืออะไร


สรุป SETIndex, SET50, SET100, mai Index คืออะไร

สรุป SET Index, SET50, SET100, mai Index คืออะไร

 •  SET Index คือ ดัชนีมูลค่ารวมของตลาดหุ้นไทย โดยรวมเอามูลค่าหุ้นทุกตัวในตลาดมาคำนวนเป็นดัชนีอ้างอิง 1 ตัว โดยมีชื่อย่อว่า " .SET " เป็นดัชนีที่เอาไว้ดูมูลค่าโดยรวมและทิศทางของตลาดหุ้นในประเทศ
 • SET50 คือ ดัชนีของหุ้น 50 ตัว ที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาด โดยมีชื่อย่อว่า " .SET50 "
 • SET100 คือ ดัชนีของหุ้น 100 ตัว ที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาด โดยมีชื่อย่อว่า " .SET100 "
 • mai Index คือ ดัชนีมูลค่ารวมหุ้นที่อยู่ในตลาด mai (ตลาด mai คือตลาดที่มีหน้าที่เหมือน SET Index แต่บริษัทที่อยู่ในตลาด MAI จะเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็ก) โดยมีชื่อย่อว่า ".mai"
สรุป SET INDEX, SET50, SET100 คืออะไร

SET Index

              คือ ดัชชีมูลค่ารวมหุ้นของบริษัททั้งหมดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยรวมเอาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนเข้ามาคำนวณด้วย โดยจะเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด เป็นดัชนีที่เอาไว้ดูมูลค่าการลงทุนภายในประเทศ หากดัชนีมีมูลค่าสูงก็จะหมายความว่ามีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นในตลาด นักลงทุนมีความเชื่อมั่นที่จะนำเงินมาลงทุน แต่ถ้าหากดัชนีมีมูลค่าลดลงก็อาจจะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตลาดลดลง นักลงทุนไม่มีความเชื่อมั่นที่จะลงทุนนั่นเอง SET Index มีอักษรย่อคือ " .SET " เป็นอักษรย่อที่เอาไว้ใช้ค้นหาเวลาเราต้องการทราบมูลค่าดัชนีมีโปรแกรมต่างๆ

เกณฑ์การคำนวณ
 • คำนวณโดยใช้มูลค่าหุ้นตามราคาตลาดมาคำนวณโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก
 • คำนวณโดยใช้หุ้นทุกตัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ด้วย
 • การคำนวณจะไม่นำหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย SP (หุ้นที่ห้ามทำการซื้อขาย) เป็นเวลามากกว่า 1 ปี มารวมในการคำนวณ

สูตรที่ใช้คำนวณดัชนี SET Index
สูตรการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index)

SET50 และ SET100

             ดัชนีราคา SET50 Index และ SET100 Index คือดัชนีที่คำนวณจากหุ้นสามัญที่มีมูลค่าสูงสุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 50 ตัว และ 100 ตัว ตามลำดับ และจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดย SET50 จะสะท้อนมูลค่าการลงทุนในหุ้นที่มีขนาดใหญ่ในตลาด ส่วน SET100 จะสะท้อนมูลค่าการลงทุนในหุ้นที่มีขนาดกลาง ไปจนถึงหุ้นที่มีขนาดใหญ่ในตลาด
 • SET50 มีอักษรย่อคือ .SET50 "
 • SET100 มีอักษรย่อคือ .SET100 "
เกณฑ์การคำนวณ
 • คำนวณโดยใช้มูลค่าหุ้นตามราคาตลาดมาคำนวณโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก
 • การคำนวณจะไม่นำหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย SP (หุ้นที่ห้ามทำการซื้อขาย) เป็นเวลามากกว่า 20 วัน มารวมในการคำนวณ
        โดย SET50 จะคำนวณโดยใช้หุ้นสามัญที่ผ่านเกณฑ์และมีมูลค่าสูงสุด 50 อันดับแรกมาใช้ในการคำนวณ ส่วน SET100 จะคำนวณโดยใช้หุ้นสามัญที่ผ่านเกณฑ์และมีมูลค่าสูงสุด 100 อันดับแรกมาใช้ในการคำนวณ โดยทางตลาดหลักทรัพย์จะมีการคัดเลือกหุ้นเพื่อใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 ใหม่ในทุกๆ 6 เดือน
การคัดเลือกหุ้นตามมูลค่าตลาดเพื่อคำนวณดัชนี

mai Index

           คือ ดัชชีมูลค่ารวมหุ้นที่คล้าย SET Index แต่บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MAI จะเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็ก มีทุนชำระแล้ว 50 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่มีโอกาศเติบโตสูงในอนาคต วิธีการคำนวณก็จะใช้วิธีการคำนวณแบบเดียวกับ SET Index เช่นกัน แต่จะใช้หุ้นในตลาด mai  มาใช้คำนวณแทน
 • mai Index มีอักษรย่อคือ .mai "

SET Index กับ mai Index ต่างกันอย่างไร

          SET Index คือดัชนีที่ถูกตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) โดยจะนำหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาคำนวณ ซึ่งหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องมีทุนที่ชำระแล้ว 300 ล้านบาทขึ้นไป

          mai Index คือดัชนีที่ถูกตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยจะนำหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มาคำนวณ ซึ่งหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดนี้จะต้องมีทุนที่ชำระแล้ว 50 ล้านบาทขึ้นไป

set กับ mai ต่างกันอย่างไร
=================

www.blogtradehoon.com

ผู้เขียน : Nickel_Bell

Facebook page : Blog Trade hoon

Blockdit page : Blog Trade hoon

=================


ความคิดเห็น